GEGEVENSBESCHERMING

Privacybeleid

 

  1. Gegevensbescherming in één oogopslag Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het gedeelte ‘Opmerking over de verantwoordelijke instantie’ in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. B Het gaat hier om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. B internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.

 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

 

  1. Hosting- en contentleveringsnetwerken (CDN) Shopify

Wij hosten onze website bij Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: “Shopify”).

Shopify, een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres en informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw browser. Shopify analyseert ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen en klantgedrag en maakt gebruikersstatistieken. Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsinformatie en andere informatie met betrekking tot de aankoop (bijv.B Telefoonnummer, omzetbedrag, etc.A.). Shopify slaat cookies op in uw browser voor analysedoeleinden.

Zie het privacybeleid van Shopify voor meer informatie: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Het gebruik van Shopify is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG. Wij hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

  1. Algemene informatie en verplichte informatie gegevensbescherming

De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. B bij communicatie via e-mail) kunnen beveiligingslekken bevatten. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Mijn autolamp - Hüseyin Mert Aflaz

 Virchowstraße 107

47805 Krefeld

Telefoon: +49 (0) 1728049431

 E-mail: Meinautolicht@gmail.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. B Namen, e-mailadressen, enz. A.) besluit.

 

Opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv.B fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

 

Onze website bevat onder andere tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten over te dragen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv.B Geheime diensten) verwerken, evalueren en bewaren uw gegevens op Amerikaanse servers permanent voor surveillancedoeleinden. Op deze verwerkingsactiviteiten hebben wij geen invloed.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Het recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LITER. E OF F AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE TOEPASSELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT,  ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE COMPLEXE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBRENGEN DIE BOVENDIEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN BOVEN, OF DE VERWERKING WORDT GEBRUIKT OM TE DOEN, RECHTSCLAIMS UITOEFENEN OF VERDEDIGEN (BEZWAAR IN OVEREENSTEMMING MET ART. 21 ABS. 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 ABS. 2 AVG).

 

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, waar ze werken of waar de vermoedelijke dader zich bevindt. overtreding. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

 

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing. recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.

Als u bezwaar maakt overeenkomstig art. 21 lid. 1 AVG moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of verwerkt om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

 

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails, wordt verzonden.

 

  1. Gegevensverzameling op deze website Cookies

 

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv.B Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv.B de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, b.v. B voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv.B Cookies voor het meten van het webpubliek) zijn vereist op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG wordt opgeslagen tenzij een andere wettelijke basis wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten op een technisch foutloze en geoptimaliseerde manier aan te bieden. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten activeert de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies door derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, informeren wij u hierover afzonderlijk in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en indien nodig. toestemming vragen.

 

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen . Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG) of uw toestemming (Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG) als daarom werd gevraagd. De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. B nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG) of uw toestemming (Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG) als daarom werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. B nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

  1. Sociale media

 

Facebook-plug-ins (knop Vind ik leuk en delen)

In deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Je herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de Facebook-‘Vind ik leuk’-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Het gebruik van de Facebook-plug-ins is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking verantwoordelijk (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking die Facebook na de doorzending uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Rechten van de betrokkenen (bijv.B U kunt verzoeken om informatie over de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook indienen. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en

https://www.facebook.com/policy.php.

 

Instagram-plug-in

Functies van de Instagram-dienst zijn in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en naar Facebook worden verzonden of Instagram, wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram De verwerking uitgevoerd door Facebook of Instagram valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van Facebook of Instagram tools en verantwoordelijk voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Voor de gegevensbeveiliging van Facebook of Facebook is verantwoordelijk voor Instagram-producten. Rechten van de betrokkenen (bijv.B Verzoeken om informatie) met betrekking tot Facebook of De door Instagram verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks bij Facebook claimen. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie kun je vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

  1. Nieuwsbriefnieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals gegevens waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en met U gaat akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verstrekt uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief invoert, worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG) Uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. opgeslagen door de nieuwsbriefdienstverlener en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst na het afmelden voor de nieuwsbrief of als het doel niet langer dient. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te gebruiken binnen de reikwijdte van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om te verwijderen of blokkeren.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres naar ons verzonden of de nieuwsbriefdienstverlener, indien van toepassing. opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG) De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Auteursrechtkennisgevingen

De afbeeldingsbestanden die u uploadt of verzendt, mogen geen bestaande rechten van derden of wettelijke bepalingen schenden. Denk hierbij aan auteursrechten, persoons- en merkenrechten, maar ook radicale, lasterlijke of grondwettelijk twijfelachtige motieven, logo’s of teksten.

Om een ​​ontwerp te maken (fotografie, logo, tekst etc.A) om MEIN AUTOLICHT als deurprojector te laten produceren, moet u de rechten op dit ontwerp bezitten, als dergelijke rechten überhaupt bestaan. Informeer voordat u een model gebruikt naar de juridische status ervan of vraag de auteursrechthebbende om een ​​beperkt gebruiksrecht.

Door de afbeeldingsbestanden voor de productie van een deurprojector te bestellen en te verzenden, gaat u ermee akkoord dat u over alle noodzakelijke rechten op het ontwerp beschikt.