MBROJTJA E TË DHËNAVE

Politika e privatësisë

 

  1. Mbrojtja e të dhënave me një shikim Informacion i përgjithshëm

Informacioni i mëposhtëm ofron një pasqyrë të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe interneti. Të dhënat personale janë çdo e dhënë që mund të përdoret për t'ju identifikuar personalisht. Informacione të detajuara mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave të renditur më poshtë këtij teksti.

Grumbullimi i të dhënave në këtë faqe interneti

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes së internetit. Të dhënat e kontaktit të tyre mund t'i gjeni në seksionin "Shënim për organin përgjegjës" në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Të dhënat tuaja mblidhen nga njëra anë kur na i jepni ato. Kjo mund të jetë p.sh. b Kjo ka të bëjë me të dhënat që futni në një formular kontakti.

Të dhënat e tjera mblidhen automatikisht ose me pëlqimin tuaj nga sistemet tona të IT kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. b Shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e hyrjes në faqe). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në këtë faqe interneti.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Disa nga të dhënat janë mbledhur për të siguruar që faqja e internetit të ofrohet pa gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë në çdo kohë të merrni informacion pa pagesë në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë në të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në rrethana të caktuara. Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përgjegjës.

Mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë ose nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave.

 

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni këtë faqe interneti, sjellja juaj në surfing mund të vlerësohet statistikisht. Kjo ndodh kryesisht me të ashtuquajturat programe analize.

Informacione të hollësishme rreth këtyre programeve të analizës mund të gjenden në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

 

  1. Rrjetet e pritjes dhe shpërndarjes së përmbajtjes (CDN) Shopify

Ne e presim faqen tonë të internetit në Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (në tekstin e mëtejmë: "Shopify").

Shopi një mjet për krijimin dhe pritjen e faqeve të internetit. Kur vizitoni faqen tonë të internetit, Shopify mbledh adresën tuaj IP, si dhe informacione rreth pajisjes që përdorni dhe shfletuesit tuaj. Shopify gjithashtu analizon numrat e vizitorëve, burimet e vizitorëve dhe sjelljen e klientit dhe krijon statistika të përdoruesve. Kur bëni një blerje në faqen tonë të internetit, Shopify mbledh gjithashtu emrin tuaj, adresën e emailit, adresat e transportit dhe faturimit, informacionin e pagesës dhe informacione të tjera që lidhen me blerjen (p.sh.b Numri i telefonit, shuma e shitjeve të bëra etj.Ä.). Shopify ruan cookies në shfletuesin tuaj për qëllime analize.

Për detaje, shihni politikën e privatësisë së Shopify: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Përdorimi i Shopify bazohet në Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ne kemi një interes legjitim për të siguruar që faqja jonë e internetit të prezantohet sa më e besueshme të jetë e mundur. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Artit. 6 para. 1 lit. një GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

  1. Informacion i përgjithshëm dhe mbrojtja e të dhënave të detyrueshme të informacionit

Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe interneti, mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna që mund të përdoren për t'ju identifikuar personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi ndodh kjo.

Dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave nëpërmjet internetit (p.sh. b kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave nga aksesi nga palët e treta nuk është e mundur.

 

Shënim për organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti është:

Drita e makinës sime - Hüseyin Mert Aflaz

 Virchowstrasse 107

47805 Krefeld

Telefon: +49 (0) 1728049431

 Email: Meinautolicht@gmail.com

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. b Emrat, adresat e emailit, etj. Ä.) vendos.

 

Kohëzgjatja e ruajtjes

Nëse nuk është specifikuar një periudhë specifike ruajtjeje brenda kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat tuaja personale do të mbeten me ne derisa qëllimi i përpunimit të të dhënave të mos zbatohet më. Nëse bëni një kërkesë legjitime për fshirje ose revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, të dhënat tuaja do të fshihen nëse nuk kemi arsye të tjera ligjërisht të lejueshme për ruajtjen e të dhënave tuaja personale (p.sh.b periudhat e mbajtjes së të drejtës tatimore ose tregtare); Në rastin e fundit, fshirja bëhet pasi këto arsye nuk vlejnë më.

 

Shënim mbi transferimin e të dhënave në SHBA dhe vende të tjera të treta

 

Uebfaqja jonë përfshin, ndër të tjera, mjete nga kompanitë me bazë në SHBA ose vende të tjera të treta që nuk janë të sigurta për sa i përket ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Nëse këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në këto vende të treta dhe të përpunohen atje. Ne dëshirojmë të theksojmë se në këto vende nuk mund të garantohet një nivel i mbrojtjes së të dhënave të krahasueshëm me BE-në. Për shembull, kompanitë amerikane janë të detyruara t'u dorëzojnë të dhënat personale autoriteteve të sigurisë pa qenë në gjendje që ju si subjekt i të dhënave të merrni masa ligjore kundër kësaj. Prandaj nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh.b Shërbimet sekrete) përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë në mënyrë të përhershme të dhënat tuaja të vendosura në serverët amerikanë për qëllime mbikëqyrjeje. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këto aktivitete përpunuese.

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokoni çdo pëlqim që keni dhënë tashmë në çdo kohë. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryer deri në revokimin mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe reklamimin e drejtpërdrejtë (Neni. 21 GDPR)

NËSE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE BAZHET NË ART. 6 ABS. 1 LITER. E OSE F GDPR, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËZoheni PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE NË ÇDO KOHË PËR ARSYE QË RIDHEN NGA SITUATA JUAJ E VEÇANTË; KJO ZBATON EDHE PËR PROFILIMIN E BAZUAR NË KËTO KUSHTE. BAZA LIGJORE E ZBATUESHME NË TË CILËN BAZOHET PËRPUNIMI MUND TË GJENI NË KËTË POLITIKË TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE. NËSE KUNDËZONI,  NE NUK DO TË PËRPUNojmë MË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE NË TË BËJNË NËSE NUK MUND TË PROVOJMË ARSYE TË KOMPLEKSE LEGJITIMTARE PËR PËRPUNIM, TË CILAT SHPËRKOJNË TË DHËNAT TUAJ PERSONALE, , USHTRONI OSE MBROJNË KËRKESAT JURIDIKE (KUNDËRSHTIM NË PASUR ME NENI. 21 ABS. 1 GDPR).

NËSE TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËRPUNOHEN PËR REKLAMA DIREKT, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËZoheni NË ÇDO KOHË PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE QË LIDHEN TY PËR QËLLIM TË KËTË REKLAMA; KJO ZBATON GJITHASHTU PËR PROFILIMIN DERI TË LIDHUR ME KËTË REKLAMA DIREKTE. NËSE KUNDËZONI, TË DHËNAT TUAJA PERSONALE NUK DO TË PËRDOREN MË PËR QËLLIM TË REKLAMAVE DIREKT (KUNDËRSHTIM SIPAS ARTIT. 21 ABS. 2 GDPR).

 

E drejta për t'u ankuar tek autoriteti mbikëqyrës përgjegjës

Në rast të shkeljeve të GDPR, personat e prekur kanë të drejtë të paraqesin një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit të tyre të zakonshëm, vendin e tyre të punës ose vendin e të dyshuarve shkelje. E drejta për të paraqitur një ankesë ekziston pa paragjykuar ndonjë mjet tjetër administrativ ose gjyqësor.

 

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtën të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht bazuar në pëlqimin tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar tek ju ose tek një palë e tretë në një format të përbashkët, të lexueshëm nga makineri. Nëse kërkoni që të dhënat t'i transferohen drejtpërdrejt një personi tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm nëse është teknikisht e realizueshme.

Informacion, fshirje dhe korrigjim

Brenda kuadrit të dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtë të merrni në çdo kohë informacion falas në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e aplikueshme. të drejtën për të korrigjuar ose fshirë këto të dhëna. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë ose nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme mbi temën e të dhënave personale.

E drejta e kufizimit të përpunimit

Ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë. E drejta e kufizimit të përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme:

Nëse kundërshtoni saktësinë e të dhënave personale që mbajmë për ju, në përgjithësi do të na duhet kohë për ta verifikuar këtë. Për kohëzgjatjen e shqyrtimit, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet.

Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ka ndodhur/po ndodh në mënyrë të paligjshme, mund të kërkoni që përpunimi i të dhënave të kufizohet në vend të fshirjes.

Nëse nuk na duhen më të dhënat tuaja personale, por ju nevojiten për të ushtruar, mbrojtur ose ngritur pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në vend të fshirjes.

Nëse parashtroni një kundërshtim në përputhje me Art. 21 para. 1 GDPR, duhet të bëhet një ekuilibër midis interesave tuaja dhe tonave. Për sa kohë që nuk është ende e qartë se interesat e kujt mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet. Nëse keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna - përveç ruajtjes së tyre - mund të përdoren vetëm me pëlqimin tuaj ose për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore ose për të mbrojtur të drejtat e një personi tjetër natyror ose person juridik ose i përpunuar për arsye të interesit të rëndësishëm publik të Bashkimit Evropian ose të një Shteti Anëtar.

 

Kundërshtim ndaj emaileve promocionale

Përdorimi i detajeve të kontaktit të publikuara si pjesë e detyrimit të ngulitur për të dërguar materiale reklamuese dhe informacioni të pakërkuara kundërshtohet në këtë mënyrë. Operatorët e faqeve rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të informacioneve reklamuese të pakërkuara, siç janë emailet e padëshiruara.

 

  1. Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti Cookies

 

Uebsajtet tona përdorin të ashtuquajturat "cookies". Cookies janë skedarë të vegjël teksti dhe nuk shkaktojnë asnjë dëmtim në pajisjen tuaj. Ato ruhen në pajisjen tuaj ose përkohësisht për kohëzgjatjen e një sesioni (cookie sesioni) ose përgjithmonë (cookie të vazhdueshme). Kukit e sesionit fshihen automatikisht në fund të vizitës suaj. Kukit e përhershëm mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t'i fshini vetë ose shfletuesi juaj i internetit i fshin ato automatikisht.

Në disa raste, kuki nga kompani të palëve të treta mund të ruhen gjithashtu në pajisjen tuaj kur hyni në faqen tonë (cookie të palëve të treta). Këto na mundësojnë neve ose juve të përdorim disa shërbime të palëve të treta (p.sh.b Cookies për përpunimin e shërbimeve të pagesave).

Cookies kanë funksione të ndryshme. Cookie të shumta janë teknikisht të nevojshme sepse disa funksione të uebsajtit nuk do të funksiononin pa to (p.sh.b funksioni i karrocës ose shfaqja e videove). Cookie të tjera përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit ose për të shfaqur reklamat.

Cookies që përdoren për të kryer procesin e komunikimit elektronik (cookies të nevojshme) ose për të ofruar funksione të caktuara që dëshironi (cookies funksionale, p.sh. b për funksionin e shportës së blerjeve) ose për të optimizuar faqen e internetit (p.sh.b Cookies për matjen e audiencës së internetit) kërkohen në bazë të Artit. 6 para. 1 lit. f GDPR ruhet përveçse kur deklarohet një bazë tjetër ligjore. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në ruajtjen e cookies në mënyrë që të ofrojë shërbimet e tij në një mënyrë teknikisht pa gabime dhe të optimizuar. Nëse është kërkuar pëlqimi për ruajtjen e cookies, cookie-t përkatëse do të ruhen ekskluzivisht në bazë të këtij pëlqimi (Neni. 6 para. 1 lit. një GDPR); pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Mund ta konfiguroni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për vendosjen e skedarëve "cookie" dhe të lejoni "cookie" vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e skedarëve "cookie" për raste të caktuara ose në përgjithësi, dhe të aktivizoni fshirjen automatike të "cookies" kur mbyllni shfletuesi. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i kësaj faqe interneti mund të kufizohet.

Nëse cookie-t përdoren nga kompani të palëve të treta ose për qëllime analize, ne do t'ju informojmë për këtë veçmas si pjesë e kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave dhe, nëse është e nevojshme. kërkoni pëlqimin.

 

Formulari i kontaktit

Nëse na dërgoni pyetje duke përdorur formularin e kontaktit, të dhënat tuaja nga formulari i kërkesës, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për të përpunuar kërkesën dhe në rast të pyetjeve vijuese . Ne nuk do t'i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Përpunimi i këtyre të dhënave bazohet në Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, nëse kërkesa juaj lidhet me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për kryerjen e masave parakontraktore. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në interesin tonë legjitim për të përpunuar në mënyrë efektive kërkesat e drejtuara ndaj nesh (Neni. 6 para. 1 lit. f GDPR) ose pëlqimin tuaj (Neni. 6 para. 1 lit. një GDPR) nëse kjo kërkohet. Të dhënat që futni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t'i fshijmë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. b pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme – në veçanti periudhat e mbajtjes – mbeten të paprekura.

Kërkim me email, telefon ose faks

Nëse na kontaktoni me email, telefon ose faks, kërkesa juaj duke përfshirë të gjitha të dhënat personale që rezultojnë (emri, kërkesa) do të ruhet dhe përpunohet nga ne me qëllim të përpunimit të kërkesës suaj. Ne nuk do t'i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Përpunimi i këtyre të dhënave bazohet në Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, nëse kërkesa juaj lidhet me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për kryerjen e masave parakontraktore. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në interesin tonë legjitim për të përpunuar në mënyrë efektive kërkesat e drejtuara ndaj nesh (Neni. 6 para. 1 lit. f GDPR) ose pëlqimin tuaj (Neni. 6 para. 1 lit. një GDPR) nëse kjo kërkohet.

Të dhënat që na dërgoni nëpërmjet kërkesave për kontakt do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t'i fshijmë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. b pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme – në veçanti periudhat e ruajtjes ligjore – mbeten të paprekura.

 

  1. Media sociale

 

Pritjet shtesë të Facebook (butoni Like & Share)

Pluginat nga rrjeti social Facebook janë integruar në këtë faqe interneti. Ofruesi i këtij shërbimi është Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Megjithatë, sipas Facebook, të dhënat e mbledhura do të transferohen edhe në SHBA dhe vende të tjera të treta.

Mund t'i njohësh shtojcat e Facebook nga logoja e Facebook ose butoni "Pëlqeje" në këtë faqe interneti. Mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Facebook këtu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kur vizitoni këtë faqe interneti, shtojca krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit të Facebook. Facebook merr në këtë mënyrë informacionin që ju keni vizituar këtë faqe interneti me adresën tuaj IP. Nëse klikoni butonin "Like" në Facebook ndërkohë që jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Facebook, mund ta lidhni përmbajtjen e kësaj faqe interneti me profilin tuaj në Facebook. Kjo i lejon Facebook-ut të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tyre nga Facebook. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Facebook në: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Nëse nuk dëshironi që Facebook të jetë në gjendje ta caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit në Facebook, ju lutemi dilni nga llogaria juaj e përdoruesit në Facebook. Përdorimi i shtojcave të Facebook bazohet në Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim për të arritur shikueshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Artit. 6 para. 1 lit. një GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Nëse të dhënat personale mblidhen në faqen tonë të internetit duke përdorur mjetin e përshkruar këtu dhe përcillen në Facebook, ne dhe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland jemi bashkërisht përgjegjës për këtë përpunim të të dhënave përgjegjës (Art. 26 GDPR). Përgjegjësia e përbashkët kufizohet ekskluzivisht në mbledhjen e të dhënave dhe kalimin e tyre në Facebook. Përpunimi i kryer nga Facebook pas përcjelljes nuk është pjesë e përgjegjësisë së përbashkët. Detyrimet tona të përbashkëta janë përcaktuar në një marrëveshje përpunimi të përbashkët. Teksti i marrëveshjes mund të gjendet në:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sipas kësaj marrëveshjeje, ne jemi përgjegjës për dhënien e informacionit për mbrojtjen e të dhënave gjatë përdorimit të veglës së Facebook dhe për zbatimin e sigurt për mbrojtjen e të dhënave të mjetit në faqen tonë të internetit. Facebook është përgjegjës për sigurinë e të dhënave të produkteve të Facebook. Të drejtat e atyre që preken (p.sh.b Ju mund të paraqisni kërkesa për informacion në lidhje me të dhënat e përpunuara nga Facebook direkt në Facebook. Nëse i kërkoni të drejtat tuaja të subjektit të të dhënave me ne, ne jemi të detyruar t'i përcjellim ato në Facebook.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 dhe

https://www.facebook.com/policy.php.

 

Pritja shtesë e Instagramit

Funksionet e shërbimit Instagram janë të integruara në këtë faqe interneti. Këto funksione ofrohen nga Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Instagram, mund ta lidhni përmbajtjen e kësaj faqe interneti me profilin tuaj në Instagram duke klikuar në butonin Instagram. Kjo lejon Instagram të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit. Duam të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara apo përdorimin e tyre nga Instagram.

Ruajtja dhe analiza e të dhënave bazohet në Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim për të arritur shikueshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Artit. 6 para. 1 lit. një GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Nëse të dhënat personale mblidhen në faqen tonë të internetit duke përdorur mjetin e përshkruar këtu dhe dërgohen në Facebook ose Instagram, ne dhe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland janë bashkërisht përgjegjës për këtë përpunim të të dhënave (Neni. 26 GDPR). Përgjegjësia e përbashkët kufizohet ekskluzivisht në mbledhjen e të dhënave dhe kalimin e tyre në Facebook ose Instagram Përpunimi i kryer nga Facebook ose Instagram nuk është pjesë e përgjegjësisë së përbashkët. Detyrimet tona të përbashkëta janë përcaktuar në një marrëveshje përpunimi të përbashkët. Formulimi i marrëveshjes mund të gjendet në: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sipas kësaj marrëveshjeje, ne jemi përgjegjës për sigurimin e informacionit për mbrojtjen e të dhënave kur përdorni Facebook ose Veglat e Instagramit dhe përgjegjës për zbatimin e sigurt për privatësinë e mjetit në faqen tonë të internetit. Për sigurinë e të dhënave të Facebook ose Facebook është përgjegjës për produktet e Instagramit. Të drejtat e atyre që preken (p.sh.b Kërkesat për informacion) në lidhje me Facebook ose Ju mund t'i kërkoni të dhënat e përpunuara nga Instagram direkt nga Facebook. Nëse i kërkoni të drejtat tuaja të subjektit të të dhënave me ne, ne jemi të detyruar t'i përcjellim ato në Facebook.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 dhe https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në politikën e privatësisë së Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

  1. Të dhënat e buletinit të buletinit

Nëse dëshironi të merrni buletinin e ofruar në faqen e internetit, na duhet një adresë e-mail nga ju, si dhe informacion që na lejon të verifikojmë që ju jeni pronari i adresës së postës elektronike të dhënë dhe me Ju pranoni të merrni buletinin. Nuk do të jepen të dhëna të mëtejshme ose të mbledhura vetëm në baza vullnetare. Ne i përdorim këto të dhëna ekskluzivisht për të dërguar informacionin e kërkuar dhe nuk ua kalojmë atë palëve të treta.

Të dhënat e futura në formularin e regjistrimit të buletinit do të përpunohen ekskluzivisht në bazë të pëlqimit tuaj (Neni. 6 para. 1 lit. një GDPR) Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për ruajtjen e të dhënave, adresën e postës elektronike dhe përdorimin e tyre për të dërguar buletinin në çdo kohë, për shembull nëpërmjet lidhjes "çabonohu" në buletin. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave që janë kryer tashmë mbetet e paprekur nga revokimi.

Të dhënat që na jepni për qëllimin e abonimit në buletinin do të ruhen nga ne derisa të çabonoheni nga buletini. ruhet nga ofruesi i shërbimit të buletinit dhe fshihet nga lista e shpërndarjes së buletinit pas çregjistrimit nga buletini ose nëse qëllimi nuk shërben më. Ne rezervojmë të drejtën të përdorim adresat e emailit nga lista jonë e shpërndarjes së buletinit sipas gjykimit tonë brenda fushës së interesit tonë legjitim në përputhje me Artin. 6 para. 1 lit. f GDPR për të fshirë ose bllokuar.

Pasi të jeni çregjistruar nga lista e shpërndarjes së buletinit, adresa juaj e emailit do të na dërgohet ose ofruesi i shërbimit të buletinit nëse është e aplikueshme. të ruajtura në një listë të zezë për të parandaluar postimet e ardhshme. Të dhënat nga lista e zezë do të përdoren vetëm për këtë qëllim dhe nuk do të bashkohen me të dhëna të tjera. Kjo i shërben interesit tuaj dhe interesit tonë për të përmbushur kërkesat ligjore gjatë dërgimit të buletineve (interes legjitim sipas kuptimit të Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) Ruajtja në listën e zezë nuk është e kufizuar në kohë. Ju mund të kundërshtoni hapësirën ruajtëse nëse interesat tuaja janë më të mëdha se interesat tona legjitime.

Njoftimet për të drejtën e autorit

Skedarët e imazheve që ngarkoni ose dërgoni nuk duhet të shkelin të drejtat ekzistuese të palëve të treta ose dispozitat ligjore. Këtu përfshihen të drejtat e autorit, të drejtat personale dhe të markës tregtare, por edhe motive, logo ose tekste radikale, shpifëse ose kushtetuese të diskutueshme.

Për të krijuar një dizajn (foto, logo, tekst etj.a) për të prodhuar MEIN AUTOLICHT si një projektor dere, ju duhet të zotëroni të drejtat për këtë dizajn, nëse edhe të drejta të tilla ekzistojnë. Përpara se të përdorni një dizajn, pyesni për statusin e tij ligjor ose kërkoni nga mbajtësi i së drejtës së autorit për një të drejtë të kufizuar përdorimi.

Duke porositur dhe dërguar skedarët e imazhit për të prodhuar një projektor dere, ju pranoni që keni të gjitha të drejtat e nevojshme për dizajnin.